[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by Narongrit

 | Welcome to Chromosome Center 
You are not Logged in! Log in to check your detail.บริการของเรา :

บริการของเรา

  

23 / พ.ย. / 2556 : FISH
Prenatal FAST FISH
Prenatal FAST FISH
27 / ม.ค. / 2553 : chromosome
การบริการตรวจวินิจฉัยโครโมโซมทารกในครรภ์ก่อนคลอด
เปิดให้บริการเกี่ยวกับ การวินิจฉัยความผิดปกติของ โครโมโซม ทารกในครรภ์ โดยการเพาะเลี้ยงเซลล์จากน้ำคร่ำ (AMNIOCENTESIS)
27 / ม.ค. / 2553 : chromosome
การวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซม โดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ จากเลือด
บริษัทศูนย์ดีเอ็นเอ เปิดให้บริการเกี่ยวกับการวินิจฉัยความผิดปกติของ โครโมโซม โดยการเพาะเลี้ยงเซลล์จากเลือด (LYMPHOCYTE CULTURE) ในผู้ป่วยที่ มีความผิดปกติต่างๆ
27 / ม.ค. / 2553 : FISH
FLUORESCENCE IN SITU HYBRIDIZATION (FISH)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>